ความเกิน..ก่อโรค

เส้นเอ็นเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับ กล้ามเนื้อทั้งสองด้าน เหมือนรูปกระสวยทอผ้า ตรงกลางป่อง ปลายสองด้านเรียว ปลายของเส้นเอ็นทั้งสองหัว เกาะจับกระดูกทั้งสองข้าง พอกล้ามเนื้อยืดหด เส้นเอ็นยืดหดตามไปด้วย พากระดูกเคลื่อนไหว ข้อต่างๆ จึงเหยียดงอได้ตามความต้องการ ถ้ากระดูกถูกเลาะเอ็นและกล้ามเนื้อออกหมด กระดูกเป็นเพียงของท่อนหนึ่งวางไว้เฉยๆ เท่านั้น ไม่อาจเคลื่อนไหวได้ และกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็น ถ้าไม่มีกระดูกให้เกาะจับ จะเป็นเพียงก้อนเนื้อกองหนึ่ง การเคลื่อนไหวข้อต่างๆ ของร่างกายจึงต้องอาศัยการทำงานที่ประสานงานกันอย่างเยี่ยมยอดของกระดูก เส้นเอ็น และกล้ามเนื้อ ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ แต่อวัยวะเหล่านี้อาศัยเลือดมาหล่อเลี้ยง จึงสามารถหดเกร็ง คลายตัว จนเกิดการเคลื่อนไหวได้ ดังนั้นในร่างกายต้องมีเลือดเพียงพอในการหล่อเลี้ยงเส้นเอ็น เส้นเอ็นจึงจะแข็งแรง Read more →